انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
برگزاری هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/28 | 
به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، هشتمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ایرانی تاریخ اسلام در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد. در این مجمع پس از قرائت قران و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ، گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرسان به استماع اعضای حاضر در جلسه مجمع رسید. گزارش مالی و تصویب تراز و صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ توسط خزانه دار انجمن ارائه شد و مورد تایید بازرس قرار گرفت. میزان حق عضویت دانشجویی به مقدار سال گذشته همان ۵۰ هزار تومان تعیین شد. میزان حق عضویت اعضای هیات علمی به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافت. حق عضویت اعضای حقوقی انجمن نیز بدون تغییر مبلغ  ۵ میلیون تومان تعیین گردید. برنامه اجرایی سال ۱۴۰۱ استحضار اعضای پیوسته حاضر در مجمع رسانده شد و مورد تایید و تصویب حاضران قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.196.fa
برگشت به اصل مطلب