انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
امضای تفاهم نامه با انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/26 | 
به گزارش روابط عمومی انجمن ایرانی تاریخ اسلام، تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی دانشجویی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به امضا رسید. این همکاری دوسویه دارای موضوعات و ابعاد مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی بوده و از تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ به مدت دو سال یعنی تا تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ دارای اعتبار بوده و در صورت تمایل طرفین به ادامه روند همکاری قابل تمدید خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.191.fa.html
برگشت به اصل مطلب