انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
دومین همایش ملی سربداران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/3/31 | 
📣 فراخوان مقاله

دومین همایش ملی سربداران
با موضوع:
«تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری»

🔔مهلت ارسال چکیده مقالات:
۳۰ مرداد ۱۴۰۲

🔔مهلت ارسال اصل مقاله:
۳۰ شهریور ۱۴۰۲

زمان برگزاری:
۲۵ آبان ۱۴۰۲
محورهای فراخوان دومین همایش ملی سربداران
تشیع در سبزوار تاپایان قرن هشتم هجری


محور اول-کلیات مربوط به سبزوار و تشیع درسبزوارتا پایان قرن هشتم هجری:
♦جغرافیای سبزوار
♦گونه شناسی و نقدمنابع
♦بررسی تحلیلی تاریخ نگاری های مربوط به تشیع درسبزوار
♦تشعی و شیعیان سبزوار درسفرنامه ها
♦بررسی روش شناختی پژوهش های مربوط به تشیع در سبزوار
♦بازتاب سبزوار و تشیع در سبزوار با تاکید بر سربداران در رسانه ها با تاکید ویژه بر مجموعه تلویزیونی سربداران
محور دوم-تاریخ سیاسی شیعیان سبزوار تاپایان قرن هشتم هجری:
 
♦نام آوران عرصه سیاست
♦مناسبات شیعیان سبزوار با حاکمیت های سیاسی
♦مناصب حکومتی شیعیان
محورسوم-تاریخ علمی و فرهنگی شیعیان سبزوار تاپایان قرن هشتم هجری:
♦نام آوران عرصه علم و فرهنگ
♦تالیفات
♦بناها و نمادهای شیعی
♦بازتاب مذهب و فرهنگ مردم سبزوار درمتون ادبی
♦نام ها و نام گذاری ها
♦هنر شیعی
♦نهادها و ساختارهای علمی و فرهنگی در سبزوار
محورچهارم-تاریخ اجتماعی و اقتصادی شیعیان سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری:
♦مهاجرت سادات
♦تنوع قومی و نژادی
♦آداب و رسوم ومناسک و آیین ها
♦نهادهای اجتماعی در سبزوار
♦پوشش و غذا
♦پایگاه های درآمدی شیعیان 
♦فعالیتهای اقتصادی شیعیان
محور پنجم-مناسبات شیعیان سبزوار با غیرشیعیان تا پایان قرن هشتم هجری:
♦شیعیان و متصوفه 
♦مناسبات شیعیان وپیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان
♦مناسبات شیعیان بادیگر مناطق مانند هرات و نیشابور و جبل عامل
محور ششم-سایر محورهای مرتبط که در فراخوان اشاره نشده است.

ملاحظات:

•درمحورهای فرعی هم، قید تاپایان قرن هشتم هجری مدنظر و مورد تاکید است.
•رویکرد مساله محور در مقالات دارای امتیاز ویژه است.
•رویکرد انتقادی در مقالات به ویژه از منظر تاریخ نگاری دارای امتیاز ویژه است.
•مقالات مربوط به سربداران در صورت نوآوری دارای امتیاز ویژه است.
برای دسترسی به سایت همایش اینجا را کلیک بفرمایید.
http://cnf.hsu.ac.ir/۲ndsarbedaran/fa/
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find-1.61.200.fa.html
برگشت به اصل مطلب