انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
گردهمایی علمی مدیران گروه های تاریخ و تمدن ملل اسلامی سراسرکشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/28 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام با همکاری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
نخستین گردهمایی مدیران گروههای تاریخ و تمدن ملل اسلامی سراسر کشور
 مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده الهیات و ادیان
زمان: سه شنبه  1/ 8/ 97           ساعت: 16


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.84.fa
برگشت به اصل مطلب