انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار مصاحبه‌ها و میزگردها
چالش های مطالعات تاریخ نگاری اسلامی: رویکردها و روش ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/10 | 
انجمن ایرانی تاریخ اسلام شعبه استان خراسان رضوی برگزار می کند:
چالش های مطالعات تاریخ نگاری اسلامی: رویکردها و روش ها
9 دی ماه 1396

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.63.62.fa
برگشت به اصل مطلب