انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سین برنامه هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/2 | 
سین برنامه نخستین روز هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا 
سین برنامه روز دوم هشتمین کنگره بین المللی انجمن ایرانشناسی اسپانیا 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.88.fa
برگشت به اصل مطلب