انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
سلسله نشست های علمی روابط صفویان با دولت های شیعه در هندوستان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۵ | 

انجمن ایرانی تاریخ اسلام، شعبه استان اصفهان، برگزار می کند:
سلسله نشست های علمی روابط صفویان با دولت های شیعه در هندوستان
نشست سوم: عادل شاهیان و صفویان
سخنران: دکتر محمد زین العابدین
26 آذرماه 1396
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.62.55.fa
برگشت به اصل مطلب