انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
بزرگداشت پروفسور مسعود گلزاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/21 | 
به همت انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
مراسم بزرگداشت ایرانشناس نامدار پروفسور مسعود گلزاری، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، به پاس شصت سال پاسداری از فرهنگ ایران زمین
مورخ: 21 مهرماه 1397
ساعت:17- 19
مکان: موزه ملی ایران
 آدرس :خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک.
سخنرانان: دکتر سید احمدرضا خضری- دکتر شهرام یوسفی فر- دکتر محمد حسن سمسار- دکتر سید محمد بهشتی- دکتر احمد مسجد جامعی- دکتر احسان اشراقی و ...
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.80.fa
برگشت به اصل مطلب