انجمن ایرانی تاریخ اسلام- اخبار پایگاه
انتشار فصلنامه پژوهشنامه تاریخ تشیع به سردبیری استاد سیداحمدرضا خضری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
شماره اول پژوهشنامه تاریخ تشیع به سردبیری استاد سیداحمدرضا خضری منتشر شد.
این نشریه موافقت اولیه وزارت عتف برای علمی پژوهشی شدن را دریافت کرده است.

فایل کامل مقالات شماره اول 👇👇👇👇
./files/site1/files/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9.pdf

پژوهشنامه تاریخ تشیع وابسته به انجمن ایرانی تاریخ اسلام با افتخار پذیرای مقالات پژوهشی استادان و تاریخ پژوهان ارجمند است.
شیوه نامه فصلنامه در فایل بالا درج شده است.
آدرس ایمیل جهت ارسال مقالات: shiahistoryresearch@gmail.com
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی تاریخ اسلام:
http://isihistory.ir/find.php?item=1.61.63.fa
برگشت به اصل مطلب